آرشیو دسته بندی: هرس

بیماری های گیاهی یا خشم خدایان!

نتایج Teofrasto_Orto_botanico_

شرایط آب و هوا وخاک کشورهای شرق دریای مدیترانه که منشا اولین رکورد های دوران گذ شته اند، برای کشت و تولید بسیاری از گیاهان مناسب است.تمام گیاهان زراعی و درختان متحمل خسارت ناشی از خشکسالی،حشرات، بیماری و علف های هرز می شدند. از انجا که گیاهان  نیاز غذایی رابرای مردمان برطرف می کردند،بروز هرگونه […]

آفات گیاهی

عکس آفات گیاهی

نکته اول و مهم در مبارزه با افات این است که استفاده از سموم اخرین راه باید باشد.در ضمن گیاهان تا حدودی می توانند در مقابل افت و خوردگی برگ مقاومت کنند،اصول مدیریت و کنترل افت و مبارزه عملی و کاربردی شامل کلیه ی روشهایی است که انسان به کار می برد تا حشرات وسایر […]