آرشیو برچسب های: بیماری های گیاهی

بیماری های گیاهی یا خشم خدایان!

نتایج Teofrasto_Orto_botanico_

شرایط آب و هوا وخاک کشورهای شرق دریای مدیترانه که منشا اولین رکورد های دوران گذ شته اند، برای کشت و تولید بسیاری از گیاهان مناسب است.تمام گیاهان زراعی و درختان متحمل خسارت ناشی از خشکسالی،حشرات، بیماری و علف های هرز می شدند. از انجا که گیاهان  نیاز غذایی رابرای مردمان برطرف می کردند،بروز هرگونه […]